NOTE D'INFORMATION

  • NOTE D'INFORMATION

NOTE D'INFORMATION


Obiet: kyn thi su pham cho phien 2023

Tham chou n ° 2377 / MENA / DECO / SDECP / sexp ngay 08 thang 11 nam 2023, hi, hi, ngay,
Khi, saudi co Transh (DECO), saudi ji d'on boi moro khoang thong gian nhat d'in
Giao vien khu v ?? c MENA uy ndu tuy 'n d'entrancement vao nam 2023 nhu moi
Chung trinh và hoi cua chinh phu (PSGOUV 2019)
?? ng cua mouquec cho cac kyn thi gi cua mouquec sau ngay:
Kyn thi danh cho giao vien trung hoc ;
Kiêm tra ch ch ch ?? tiu hoc va nang l'c su pham.
DECO chrnh rng gh chi chu nay tao ra nhu tchrn ?? cho phep
nhung ngu mu don tham gia vai cai cac kyn thi nay và co cuotuu shch
khong co thi goi co sao gia vao ho s'con trai nghiep cua ho. Yem ddo, tham gia
nhung bai kiem tra nay co noi choon.
 
 
FLASHINFO INFO 1- Remontée des EB2 non exportées 2- Correction des MGA erronées (s'adresser au service CEPE). Du samedi 18 au mardi 21 mai 2024 à midi.    INFO BEPC Session 2024 :: Impression des convocations pour les oraux et écrits    INFO Fin des corrections des options d'examen du BEPC ce lundi 22 avril 2024    INFO Impression des convocations aux Epreuves Physiques - BEPC & BAC Session 2024